Podręcznik
użytkownika

1. Interfejs

Rys 1.

1. Importuj pliki DICOM

Aby otworzyć nowy podgląd obrazu tomograficznego należy wybrać plik z roższerzeniem ".DICOM", jeżeli we wskazanym folderze znajduje się więcej niż 1 plik zostaniemy zapytani czy chcemy zaimportować wszystkie pliki z znajdujące się w folderze jak w przykładzie poniżej:

Rys 2.

2. Importuj plik przypadku z DDP

Tak samo jak w przypadku wyżej

3. Ustawienia widoku obrazów tomograficznych

- DICOM viewer
- one view

Rys 3.

4. Resetuj widok

Przy pomocy tego przycisku możemy wrócić do standardowych ustawień widoku zdjęcia

5. Wysoka jakość

Opcja ta przełącza jakość widoku modelu 3D

Rys 4.

6. Pokaż mpi

Opcja ta przełącza widok modelu 3D

Rys 5.

7. Filtr

W zakładce "Filtr" mamy możliwość kontroli nad przeglądem obrazów tomograficznych takich jak:

- Zmiana zakresu widoku
- Wybór predefiniowanych widoków
- zmiana kontrastu i jasności (korekta obrazu)

Rys 6.

8. Obiekty 3D

W zakładce "Obiekty 3D" (tylko pliki DDP) mamy możliwość wyboru zębów ustawiania przezroczystości dla nich oraz zmiany ich pozycji.

Rys 7.

9. Pomiary

W zakładce "pomiary" mamy możliwość dokonywać obliczeń odległości pomiędzy punktami i płaszczyznami oraz sprawdzać wartości kątów pomiędzy nimi.

- pomiar punkt-punkt

Aby zmierzyć odległość pomiędzy 2 punktami wystarczy wybrać opcje "pomiar punkt-punkt" po czym prawym przyciskiem myszy wybrać 2 punkty na modelu

Rys 8.

- pomiar segmentowy

Pomiar przeprowadzamy jak wyżej z tym że punktów do mierzenia może być znacznie więcej niż 2.

Rys 9.

- pomiar punkt-płaszczyzna

Pomiar przeprowadzamy naciskając prawym przyciskiem myszy na model wybrany punkt zostanie "zrzutowany" na aktywną (czerwoną) płaszczyzne

- pomiar kąta

Pomiar przeprowadzamy wybierając 3 punkty naciskając prawym przyciskiem myszy na model.

Rys 10.

Więcej o tym jak korzystać z pomiarów opisane jest w (Pomiary)