Podręcznik
użytkownika

4.5 Łuki

Aby rozpocząć pracę z łukami należy wybrać "Łuki" w sekcji zakładek. W panelu łuków znajdują się niezbędne opcje do pozycjonowania wirtualnego łuku oraz wykonania prostych pomiarów.

W panelu "Łuki" użytkownik może wybrać jeden z przedefiniowanych wcześniej modeli łuku. Jak widać na poniższym obrazie panel łuków posiada 2 podzakładki - dla szczęki i dla żuchwy. Po każdym kliknięciu tych zakładek panel "Łuki" wypełniają dane dotyczące wybranej podzakładki (szczęka lub żuchwa).

Biblioteka łuków, podobnie jak w przypadku biblioteki zamków powiększa się z czasem. Nowe zestawy dostarczane są jako paczki do ściągnięcia i zainstalowania.

Po wybraniu jednego z dostępnych modeli łuku, pojawi się on w głównym oknie roboczym. Najczęściej wymaga dopasowania do łuku który tworzą zęby modelu. W panelu znajdują się pola numeryczne odpowiadające za przesuw, rotację oraz skalowanie modelu niezależnie w dwóch osiach. Odpowiednio manipulując ich wartościami, użytkownik dopasowuje wirtualny łuk do modelu uzębienia.

Rys 1.

Wskazówka: Wstępnie można przesunąć model łuku metodą "przeciągnij i upuść" . Wystarczy przytrzymać wskaźnik kursora przez chwilę nad symbolem łuku w głównym oknie roboczym. Przycisk "Blokuj" blokuje tę możliwość, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu, gdy użytkownik używa innych narzędzi. Na przykład przy ustalaniu szczelin między pomiarami poszczególnych zębów, gdzie umiejscowienie kursora nad segmentem wymiarowym jednego z zębów wywołuje podręczne menu, a umiejscowienie kursora w miejscach sąsiedztwa tych segmentów powoduje gotowość do przesunięcia łuku. Ułatwieniem może tu być zablokowanie możliwości przesunięcia łuku.

Rys 2.

Jako że przesuw manualny metodą „przeciągnij i upuść” może okazać się nie wystarczająco dokładny, położenie i kształt łuku można dokładnie skorygować używając odpowiednich pól numerycznych (patrz rys. powyżej).

Jeśli wirtualny łuk jest zbyt długi może być skrócone poprzez jego docięcie na obu końcach. Służą do tego parametry z grupy "Docinanie".

Rys 3.

Długość wirtualnego łuku jest na bieżąco wyświetlana w panelu. Można porównać ta wielkość z długością łuku wyliczoną przy użyciu wskaźnika Boltona. Jest to sumaryczna długość, na którą składają się szerokości wszystkich indywidualnie zmierzonych zębów. Zaznaczenie opcji "Pokaż analizę Boltona" pokaże wynik takiego sumowania. Płaszczyzny oznaczające mierzoną szerokość dla indywidualnych zębów mogą byc lepiej widoczne jeśli obróci się widok o jakiś kąt.

Przy każdym segmencie może być wyświetlany numer segmentu lub jego wymiar w zależności od tego który z podpunktów:

Rys 4.

Środek grupy segmentów pomiarowych pobranych z analizy Boltona nie zawsze musi pokrywać się z rzeczywistym środkiem łuku zębowego. Położenie owego środka można zmieniać za pomocą odpowiedniego parametru w zakładce "Łuki".

Rys 5.

Poszczególne segmenty (wymiary pojedynczych zębów pobrane z Analizy Boltona) można od siebie odsunąć aby ich pozycje na łuku były zbliżone do pozycji odpowiadających im zębów w modelu. Po przesunięciu kursora nad jeden z tych segmentów kursor zmieni się na symbol myszki z zaznaczonym lewym przyciskiem. Wystarczy teraz złapać za jeden z segmentów i przesunąć go metodą "przeciągnij i upuść".

Rys 6.