Podręcznik
użytkownika

4.4 Notatki

Zakładka "Notatki" przeznaczona jest do tworzenia i przeglądania notatek które ułatwiają pracę z wioloma modelami.

Panel notatek podzielony jest na 2 grupy - notatki doktora („Ogólne”) i notatki użytkownika („Notatki użytkownika”). Notatki użytkownika (mogą byc dołączone przez doktora lub inna osobę pracującą z modelem) są informacją dotyczącą samego modelu lub wykonywanej nad nim pracy. Notatki są związane z modelem. Dzięki temu ważne informacje dotyczące określonego zamówienia są zawsze do niego dołączone, co znacznie porządkuje i ułatwia pracę z wieloma modelami. Nagłówek i treść notatki są widoczne jako przezroczysty prostokąt w obszarze roboczym. Prostokąt ten może być przesuwany za pomocą myszy.

Rys 1.

Po kliknięciu ikony "Dodaj notatkę" pokaże sie nowe okno gdzie możemy wybrać model do którego ma zostać dodana nowa notatka po czym wypełnia się zawartość notatki, wybiera kolor reprezentujący notatkę w oknie roboczym i zmienia datę jeśli zachodzi taka potrzeba. Każda pozycja na liście notatek zawiera datę jej utworzenia w nazwie. Bieżąca data jest automatycznie dodawana w czasie tworzenia notatki, ale może być zmieniona. Wystarczy kliknąć na strzałce w wierszu daty.

Rys 2.

Każda stworzona notatka wewnątrz panelu "Notatki" może być przyporządkowana do konkretnego miejsca na powierzchni modelu. Wspólny kolor pełni rolę mostka pomiędzy pozycją na liście notatek a zaznaczonym obszarem na powierzchni modelu.

Jeśli nie ma żadnej notatki na liście możesz ją dodać w sposób opisany powyżej lub jeśli są wybrać spośród istniejących. Po wybraniu notatki program przełącza się w tryb rysowania po powierzchni. Jeśli kursor myszy znajduje sie nad powierzchnią modelu naciśnij prawy przycisk myszy i po prostu zacznij rysować po modelu kolorem notatki (jeśli tryb rysowania się nie uaktywnił, kliknij prawy przycisk na jednej z pozycji listy notatek i wybierz opcję "Dodaj obszar notatki"). Jeśli notatka jest aktywna (znacznik na liście jest włączony) odpowiedni przezroczyty prostokąt dla tej notatki jest wyświetlany w oknie roboczym. Możesz go przesuwać używając lewego przycisku myszy.

Rys 3.

Zapisywanie notatek do pliku

Notatki mogą być wydrukowane lub zapisane do pliku z rozszerzeniem .txt na 2 sposoby

- pojedynczo (aktualnie wybrana notatka) i zbiorczo
- wszystkie notatki na jednym arkuszu/w pliku.

Rys 4.


Dodawanie załączników PDF do notatek

Jako, że pole tekstowe każdej notatki ma swoje ograniczenia zarówno co do objętości jaki i formy, przewidziano też rozszerzenie dokumentacji modelu o załączniki w postaci plików PDF. Jest to również ułatwienie umożliwiające w prosty sposób dodanie istniejącej dokumentacji medycznej do przypadku.

Rys 5.

Dwukrotne kliknięcie na pozycji z listy powoduje wyświetlenie zawartości pliku w domyślnej zainstalowanej przeglądarce PDF.