Podręcznik
użytkownika

4.1 Obiekt 3D

Zakładka "Obiekt 3D" przeznaczona jest do przeglądu i konfiguracji modelu pacjenta

w zakładce obiekt 3d mamy również możliwość zmiany rotacji i pozycji poszczegółnych zębów w modelu pacjenta po uprzednim wybraniu odpowiedniego elementu z listy (Rys 1.)

Manipulowanie modelem, czyli jego obracanie, przesuwanie i skalowanie może być wykonywane przy użyciu myszy, należy po prostu umieścić kursor w dowolnym miejscu okna roboczego, nacisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując go poruszać myszą wywołując określoną reakcję zależnie od aktywnego trybu manipulacji (przesuwanie , obracanie lub skalowanie).(Rys 2.)

1. Przesuwanie widoku

By dokonać przesunięćia modelu należy nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk myszy po czym poruszyć myszką w stronę która nam odpowiada.

2. Rotacja widoku

By dokonać przesunięćia modelu lub elementu modelu należy nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk myszy po czym poruszyć myszką w stronę która nam odpowiada. (Rys. 3)

Rys 1.

2. skalowanie widoku

Aby przybliżyć widok modelu lub oddalić należy użyć środkowego przycisku myszki (do góry - przybliżanie, w dół - oddalanie).

Manipulacja obiektami modelu

Po uprzednim wybraniu obiektu z listy (1) mamy możliwość manipulacji przezroczystością (2) oraz rotacją i pozycją obietku (3)

Rys 2.

- Przyciskająć klawisz shift i lewy przycisk myszy na obiekcie mamy możliwość rotacji obietku z pozycji obszaru roboczego.

- Przyciskając klawisz ctrl i lewy przycisk myszy na obiekcie mamy możliwość przesunięcia obiektu z pozycji obszaru roboczego

Siatka

Użytkownik może pracować z włączoną lub wyłączoną siatką pomocniczą w obszarze roboczym. Siatka jest widoczna jako zbiór sąsiadujących ze sobą kwadratów o boku 10mm. Praca z siatką umożliwia szybkie oszacowanie rozmiaru obiektu czy planowanego pomiaru. Siatka pomocnicza jest aktywowana poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony w menu "Widok"

Rys 3.

Prowadnice (linie pomocnicze)

W odpowiedni na potrzeby obecnych użytkowników programu wprowadzono możliwość zdefiniowania prowadnic. Są to pomocnicze linie definiowane poprzez kliknięcie dwóch punktów na modelu, które utworzą prostą - prowadnicę. Prowadnice nie mają ściśle określonego przeznaczenia, ich stosowanie jest uzależnione tylko od potrzeb i wyobraźni użytkownika. Mogą być na przykład chwilowym układem odniesienia do przeprowadzenia serii pomiarów.

Rys 3.

Opcje prowadnic dostępne są w zakładce "Pomiary" - kontener "Linie pomocnicze". Prowadnice dodaje się i usuwa za pomocą przycisków znajdujących się pod listą prowadnic. Własną nazwę prowadnicy można prowadzić klikając prawy przycisk myszy nad odpowiednią pozycją na liście prowadnic. Rzuty kąta między prowadnicą a płaszczyzną pojawiają się pod nazwą prowadnicy.

Rys 3.

Ilość definiowanych prowadnic nie jest ograniczona. Należy pamiętać, że wyznaczony punkt leży na powierzchni modelu. W trybie definiowania kolejnych prowadnic, podobnie jak w większości funkcji programu, aktywna jest funkcja szybkiej korekty. Gdy kursor myszy znajduje się w pobliżu jednego z punktów definiujących prowadnice zamienia się on w symbol dłoni chwytającej punkt. Oznacza to, że użytkownik może przeciągać ten punkt po powierzchni modelu, dokonując szybkiej korekty położenia.

Rys 3.

Na poniższym rysunku strzałkami oznaczono punkty, gdzie wcześniej kliknięto aby utworzyć pokazaną prowadnicę. Przytrzymując lewy klawisz myszy można przesuwać punkt ślizgając go po powierzchni modelu. Położenie prowadnic korygowane jest w locie.

Prowadnice działają jak magnesy dla ustawianych punktów pomiarowych. Znaczy to, że pomiar może być przeprowadzony przy pomocy prowadnic przez umieszczanie na nich punktów pomiarowych wykonując pomiar czy przesuwając wcześniej umieszczone punkty po prowadnicach. Umieszczanie punktu na prowadnicy jest sygnalizowane zmianą ikony kursora. Najlepszy sposób aby upewnić się, że wykonywany pomiar jest wykonywany na prowadnicy jest obrócenie widoku i sprawdzenie czy w czasie obrotu punkty pomiarowe ciągle znajdują się na prowadnicy.

Rys 3.